Agencija za ruralni razvoj Opštine Inđija

Skupština Opštine Inđija, na sednici održanoj 18. septembra 2008. godine, donela je Odluku o pristupanju osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću „Agencije za ruralni razvoj Opštine Inđija“ Inđija. Agencija je osnvana kao partnerstvo između opštine Inđija i Zemljoradničke zadruge Slankamenka i Zemljoradničke zadruge Beška.

Osnovni podaci:

Puno poslovno ime: Agencija za ruralni razvoj opštine Inđija, DOO Inđija, Vojvode Stepe 48
Skraćeno poslovno ime: ARRI DOO Inđija
Registarski broj/Matični broj: 20466979
PIB: 105815858
Klasifikacija osnovne delatnosti : 7022 – Konsalting i menadžment poslovi

Skupština društva: Članovi društva sa ograničenom odgovornošću čine skupštinu

Predsednik skupštine društva je Dragana Radinović

Delokrug rada Agencije

Agencija za ruralni razvoj opštine Inđija je osnovana u cilju poboljšanja kvaliteta života i rada u ruralnim područjima Opštine Inđija i obavlja sledeće poslove:

  • Izradu Strategije ruralnog razvoja Opštine,
  • Predstavlja poljoprivredu Opštine pred donatorima i centralnim nivoima vlasti,
  • Daje podršku opštinskoj administraciji u domenu nadležnosti Opštine vezane za poljoprivredu,
  • Organizuje pripremu i/ili priprema projekete i tehničku dokumentaciju za potrebe Opštine u domenu izrade ruralne i poljoprivredne infrastrukture,
  •  Priprema projekte za potrebe Opštine, institucija i donatora iz domena poljoprivrede i ruralng razvoja,
  • Zajedno sa Turističkom organizacijom Opštine Inđija izrađuje program razvoja ruralnog turizma,
  • Promovisanje poljoprivrede, ruralne turističke ponude i ruralnih područja Inđije.

Agencija za ruralni razvoj Opštine Inđija pruža podršku poljoprivrednicima i ostalima zainteresovanim za ruralni razvoj kroz:

• Sprovođenje Programa podrške ruralnom razvoju kojim će se obezbeđivati direktna podrška poljoprivrednicima,

• Pripremanje i sprovodnjenju dugoročnog programa edukacije poljoprivrednika,

• Pružanju tržišnih i drugih potrebnih informacija poljoprivrednicima,

• Pružanju podrške poljoprivrednicima prilikom popunjavanja dokumentacije,

• Obezbeđivanje podrške u pripremi projekata korisnicima sa teritorije Opštine Inđija u domenu poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Kontakt:

„Agencija za ruralni razvoj opštine Inđija“

Vojvode Stepe 48, Inđija

Telefon: 022/556-060
Fax: 022/556-060
E-mail: arri@indjija.rs

Web:http: http://www.arri.rs