Nazad
31.03.2016.
Pravilnik - prerada mleka, mesa, voća, povrća i grožđa

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapredjenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku investicijama u preradu i marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i groždja.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju podsticaji programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta, koji obuhvataju podršku za investicije u preradu i marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa, i to vrste, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku podsticaja.

Pravo na podsticaje, u zavisnosti od vrste podsticaja, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom, ima:

1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

2) preduzetnik;

3) pravno lice, i to:

(1) privredno društvo,

(2) zemljoradnička zadruga;

Pravo na podsticaje za marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa, imaju i udruženja u skladu sa ovim pravilnikom, osim u slučaju proizvodnje vina i rakije i drugih alkoholnih pića.

Zahtev se podnosi Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 30. septembra tekuće kalendarske godine, za investicije realizovane u periodu od 1. oktobra prethodne do 30. septembra tekuće kalendarske godine.

Zahtev se dostavlja u zatvorenoj koverti, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd sa naznakom: „Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za unapređenje konkurentnosti i dostizanja standarda kvaliteta kroz investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda i marketing u sektoru mleko, meso, voće i povrće”.

Pravilnik >>>

Izmena pravilnika >>>

Zahtev >>>

Za sve informacije i potrebnu dokumentaciju obratite se Agenciji za ruralni razvoj opštine Indjija, Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022/55-60-60.